HOME GUIDE HOTEL EXPERIENCE BUSINESS
Privacy Policy Copyright Policy

PRIVACY POLICY

บริษัท โฮเทล ฮอปเปอร์ จำกัด ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแสดงเจตนาการเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน และตระหนักเป็นอย่างดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแต่ละท่านมีความสำคัญอย่างยิ่ง จึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

ขอบเขตการเก็บรวบรวมข้อมูล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการข้อมูลเนื้อหาและการออกแบบประสบการณ์เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการและเพิ่มความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น เช่น สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ วัน เวลา และระยะเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และอื่น ๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ด้วยความตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ทางบริษัทยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรการในการใช้ข้อมูลที่ได้รับเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ตลอดจนจะป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลของท่านไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่สามารถบ่งชี้ข้อมูลระบุตัวบุคคล นำไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่นใด ตลอดจนจะรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนตัวนี้ไว้เป็นความลับ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับข้อมูลประเภทอื่น ๆ ที่ไม่เข้าข่ายข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ข้อมูลระบุตัวบุคคลได้นั้น บริษัทอาจมีการเปิดเผยเกี่ยวกับข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ เช่น สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ วัน เวลา และระยะเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และอื่น ๆ ให้กับบุคคลที่สามทราบ แต่บุคคลที่สามจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการเข้าชมบนเว็บไซต์ https://hotelhopper.com  ด้วยตัวบุคคลที่สามเอง